Wydarzenia

28.10.2021

W Rosyjskim Domu odbyła się prezentacja projektu "Przyroda bez granic" i wręczenie nagród laureatom konkursów

IMG_0046.JPG IMG_0061.JPG

27 października 2021 roku w Rosyjskim Domu w Gdańsku odbyła się prezentacja projektu "Przyroda bez granic" Grantu Fundacji Prezydenckiej Kaliningradzkiej Organizacji Non-Profit Projektów Społecznych, Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych „Istoki”.  Partnerem projektu był Rosyjski Dom w Gdańsku.

IMG_0034.JPG IMG_0053.JPG

Celem projektu jest wspieranie rozwoju kontaktów między instytucjami społeczności obywatelskiej i mieszkańcami polskich województw przygranicznych - pomorskiego i warmińsko-mazurskiego i Rosji - Obwodu Kaliningradzkiego, kształtowanie wspólnego zrozumienia w kwestiach ochrony transgranicznych obiektów przyrodniczych oraz w rozwoju i upowszechnianiu języka rosyjskiego w oparciu o wspólną pracę nad projektem.

W ramach projektu odbył się polsko - rosyjski Konkurs Twórczy dla młodzieży oraz internetowy konkurs fotograficzny na kaliningradzkim portalu КЛОПС.РУ dla mieszkańców obwodu kaliningradzkiego i przygranicznych województw Polski. A także stworzony przez rosyjskich i polskich naukowców i specjalistów dwujęzyczny projekt internetowy i drukowany album o transgranicznych obiektach przyrodniczych Polski i Rosji, który został przekazany instytucjom edukacyjnym i bibliotekom regionów przygranicznych Polski i Rosji.

Zwycięzcami konkursu fotograficznego wśród polskich uczestników w głosowaniu internetowym zostali:

* Fotografia "Mewa", autor - Wioletta Kozik

*Fotografia "Pasażer na gapę", autor - Wiesława Nowakowska

* Fotografia "Jezioro Orzełek i ujście rzeki Łyny" autorstwa Marioli Grzegorczyk

Laureatami konkursu fotograficznego wśród polskich uczestników na podstawie oceny ekspertów zostali:

* Fotografia "Z Warmińskiego rezerwatu leśnego w ujściu rzeki Łyny", autor - Marek Hasso-Agopsowicz

* Fotografia "Łyna w lesie", autor - Łukasz Knop

* Fotografia "Bałtycki "krokodyl"", autor-Kazimierz Rybicki

Konkurs Twórczy "Przyroda bez granic", który odbył się w dniach 1 marca-12 września 2021 roku:

* praca konkursowa – "Granica wody", Maksymilian Pyzio, nominacja w kategorii "Film wideo"

* praca konkursowa – "Bałtyk o świcie i zmierzchu", Jadwiga Leśniewska, nominacja w kategorii "Film wideo"

* praca konkursowa – "Puszcza Romincka", Agata Studzińska, nominacja w kategorii "Plakat"

* praca konkursowa – "Dbajmy o przyrodę", Natalia Fedorowicz, w kategorii "Plakat"

W Rosyjskim Domu odbyło się wręczenie laureatom cennych nagród i upominków.

IMG_0018.JPG IMG_0038.JPG

27 октября 2021 года в русском доме в Гданьске прошла презентация проекта «Природа без границ» на грант Фонда президентских грантов Калининградского некоммерческого фонда социальных, культурных, образовательных и экологических проектов «Исток». Партнером проекта выступил Русский дом в Гданьске.

Цель проекта - содействовать развитию контактов между институтами гражданского общества и жителями приграничных Поморского и Вармийско-Мазурского воеводств Польши и Калининградской области России, формированию общего понимания в вопросах сохранения трансграничных природных объектов и в развитии и распространении русского языка на основе совместной работы над проектом.

В рамках проекта был проведен российско-польский творческий конкурс для молодежи и Интернет-фотоконкурс на калининградском портале КЛОПС.РУ для жителей Калининградской области и приграничных Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств Республики Польша с вручением ценных призов авторам лучших работ на презентациях проект. А также создан российскими и польскими учеными и специалистами двуязычный Интернет-ресурс и печатный альбом о трансграничных природных объектах Польши и России, который был  подарен в учебные заведения и библиотеки приграничных регионов Польши и России. 

Победителями фотоконкурса среди польских участников по итогам онлайн-голосования стали:

·      Фотография «Mewa», автор — Wioletta Kozik

·      Фотография «Pasażer na gape», автор — Wiesława Nowakowska

·      Фотография «Jezioro Orzołek i ujście do rzeki Łyny», автор — Mariola Grzegorczyk

Призёрами фотоконкурса среди польских участников по итогам оценки экспертов стали:

·      Фотография «Из Варминьского лесного заповедника в ущелье реки Лына Грибы», автор — Марек Хассо-Агопсович

·      Фотография «Лына в лесу», автор — Лукаш Кноп

·      Фотография «Балтийский "крокодил"», автор — Казимеж Рыбицки

Творческий конкурс "ПРИРОДА БЕЗ ГРАНИЦ", проходившего с 01 марта по 12 сентября 2021 года:

·      конкурсная работа – «Граница воды», Максимилиан Пызио, номинация «МОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРОЛИК»

·      конкурсная работа – «Балтика на рассвете и в сумерках», Ядвига Лесьневска, номинация «МОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРОЛИК»

·      конкурсная работа – «Роминтская пуща», Агата Студзиньская, номинация «ПЛАКАТ»

·      конкурсная работа – «Давайте заботиться о природе», Наталья Федорович, номинация «ПЛАКАТ».

В Русском доме состоялось награждение победителей ценными призами и подарками.


Wrócić