Wydarzenia

19.08.2019

Oświadczenie liderów państw członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw w związku z 80-leciem rozpoczęcia drugiej wojny światowej, złożone 5 sierpnia 2019 r

My, liderzy państw członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw,

oddając hołd pamięci wszystkim poległym w latach drugiej wojny światowej w walce z niemieckim nazizmem, jego sojusznikami i poplecznikami: uczestnikom działań wojennych państw koalicji antyhitlerowskiej, partyzantom i działaczom podziemia, ofiarom Holokaustu, nazistowskiego Generalnego Planu Wschodniego w zakresie likwidacji ludności Europy Wschodniej i ZSRR, a także innych przestępstw popełnionych w latach wojny,

podkreślając, że ta tragedia stała się możliwa wskutek niezdolności społeczności międzynarodowej do utworzenia skutecznego systemu bezpieczeństwa zbiorowego, a także przestępczej polityki appeasementu agresora,

zaznaczając uniwersalny i międzyrządowy charakter utworzonej pod koniec drugiej wojny światowej w roku 1945 Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej szczególną odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i niedopuszczenie do nowych globalnych konfliktów,

potwierdzając niezmienne przywiązanie do zasad i norm prawa międzynarodowego, celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych, Statutu i Wyroku Międzynarodowego Trybunału Wojennego w Norymberdze, które w sposób zasadniczy i jednoznaczny oceniły niepodlegające przedawnieniu przestępstwa nazizmu, a także do podstawowych zasad Aktu Końcowego KBWE podpisanego 1 sierpnia 1975 r. w Helsinkach,

potępiając wszelkie próby usprawiedliwienia i heroizacji nazizmu i jego wspólników,

wzywając wszystkie kraje świata do odpowiedzialnego podejścia do wykonywania zobowiązań w zakresie utrzymania miejsc pamięci, pomników, znaków pamięci i cmentarzy żołnierzy poległych za wyzwolenie krajów Europy i Azji,

pamiętając o okropnościach drugiej wojny światowej,

oświadczamy, co następuje.

Druga wojna światowa była największą tragedią XX wieku, która pozbawiła życia kilkudziesięciu milionów ludzi. Ta największa katastrofa humanitarna w historii ludzkości była rezultatem agresywnych dążeń ludzi przekonanych o swojej wyższości rasowej, wyjątkowości i prawie do jednostronnego decydowania o losach innych krajów i narodów.

Z przykrością zauważamy próby przepisywania historii na nowo i jej falsyfikacji. Konsekwentnie i zdecydowanie opowiadamy się przeciwko wszelkim próbom wybielania nazizmu i usprawiedliwiania jego potwornych przestępstw.

Niebezpieczna droga do ponownego podziału świata zaczyna się od rewizji wyników drugiej wojny światowej, negowania przestępstw nazizmu, walki z pomnikami wyzwolicieli, rehabilitacji i heroizacji przestępców nazistowskich i ich popleczników, którzy popełnili rażące przestępstwa w latach drugiej wojny światowej – zarówno poszczególnych osób, jak i całych organizacji, ksenofobii i nietolerancji oraz przypochlebiania się wszelkiej maści kontynuatorom ideologii nazistowskiej.

Nie ulega wątpliwości, że to właśnie Związek Radziecki przy wsparciu krajów koalicji antyhitlerowskiej osiągnął przełom w walce z nazizmem, płacąc najwyższą cenę za rozpoczęte przez siebie działania w zakresie wyzwolenia krajów europejskich od nazizmu. Nigdy nie zapomnimy, że zwycięstwo w drugiej wojnie światowej i ratunek narodów Europy przed zniewoleniem i zniszczeniem zawdzięczamy bezprecedensowemu męstwu i poświęceniu żołnierzy frontowych, partyzantów, uczestników ruchu antyfaszystowskiego i organizacji podziemnych, pracowników na tyłach oraz jedności wszystkich narodów Związku Radzieckiego.

Po ośmiu dekadach od tego dramatycznego dnia ponownie wzywamy do zastanowienia się nad lekcjami wyciągniętymi z tego tragicznego okresu w historii naszej cywilizacji. Opowiadamy się za odrodzeniem prawdziwej współpracy i wzajemnego zrozumienia między krajami i narodami. Wzywamy do tego, żeby uczynić wszystko, co możliwe, na rzecz faktycznego zjednoczenia świata na zasadach równouprawnienia, wzajemnego szacunku i ogólnoludzkich wartości demokratycznych.


Wrócić