Wydarzenia

LIWADYJSKIE PRZESŁANIE POKOJU 12.08.2019

LIWADYJSKIE PRZESŁANIE POKOJU

My, uczestnicy V Międzynarodowego Humanitarnego Forum Liwadyjskiego – przedstawiciele Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej, Rządu Federacji Rosyjskiej, organów władzy państwowej podmiotów Federacji Rosyjskiej, społeczności eksperckich i obywatelskich, organizacji rodaków mieszkających za granicą oraz państw zagranicznych, które odbyło się w dniach 4-5 czerwca 2019 r. w Jałcie, gdzie w 1945 r. przeprowadzono Konferencję Jałtańską ustalającą zasady powojennego ładu światowego, wyrażając dążenie do wzmocnienia ideałów pokoju i sprawiedliwości, a także do wykonania zadania, jakim jest zakorzenienie w świadomości ludzi umocowanej w statucie UNESCO idei ochrony pokoju, uznając konieczność bezwzględnego przestrzegania przez wszystkie państwa powszechnie uznanych zasad i norm prawa międzynarodowego w celu utrzymania pokoju na całym świecie, świadomi wagi dyplomacji obywatelskiej w poprawie wzajemnych stosunków między narodami i krajami bazujących na zasadach szacunku i obopólnie korzystnej współpracy, wzywając do wzmocnienia zaufania między narodami i krajami, sprzyjając zbliżeniu kultur i poszerzeniu wzajemnej współpracy między państwami w sferze kulturowo-humanitarnej, wyrażając niepokój świadomym zniekształcaniem przez szereg państw prawdy historycznej o wydarzeniach drugiej wojny światowej, zdecydowanie potępiając próby odtworzenia nazistowskiej ideologii oraz rozpowszechniania rasizmu i ksenofobii, wzywając państwa i organizacje międzynarodowe, a także społeczność światową do uroczystych obchodów w 2020 roku 75-lecia zakończenia drugiej wojny światowej, adresujemy niniejsze przesłanie do szefów państw, parlamentariuszy, międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych, działaczy społecznych, naukowców, działaczy oświaty i kultury, a także do wszystkich, dla których utrzymanie pokoju na naszej planecie jest główną misją ludzkości.

Jesteśmy przekonani, że wielobiegunowy świat bez wojen w XXI wieku może i powinien stać się rzeczywistością pod warunkiem istnienia woli politycznej wszystkich państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych. Konieczne jest zatrzymanie procesów burzenia humanitarnych podstaw i wartości społeczeństwa ludzkiego poprzez falsyfikację historii oraz krzewienie w polityce, gospodarce i sferze humanitarnej ekstremistycznych ideologii i podwójnych standardów.

W historii współczesnej takie podejście doprowadziło już do rozpadu całych państw, masowych ofiar wśród ludności cywilnej, niekończących się strumieni uchodźców oraz do zniszczenia i rozgrabienia obiektów światowego dziedzictwa kulturowego.

Będąc przekonanymi o tym, że przerwać te niebezpieczne procesy można jedynie wspólnymi siłami, prosimy o poparcie dla inicjatywy przeprowadzenia w Federacji Rosyjskiej w 2022 roku światowej konferencji o dialogu międzyreligijnym i międzyetnicznym, zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 72/278 „Współpraca między Organizacją Narodów Zjednoczonych, parlamentami krajowymi i Unią Międzyparlamentarną” uchwaloną 22 maja 2018 roku, w celu organizacji otwartej dyskusji o sposobach umocnienia zaufania między narodami i utrzymania powszechnego pokoju.

Proponujemy objąć projektem rezolucji 74 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ „Walka z heroizacją nazizmu, neonazizmem i innymi rodzajami praktyk sprzyjających eskalacji współczesnych form rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji” postanowienie o uznaniu zwycięstwa nad nazizmem w drugiej wojnie światowej za część światowego dziedzictwa ludzkości, a pomników wojowników z nazizmem we wszystkich krajach – za światowe miejsca pamięci ludzkości.

Uczestnicy V Międzynarodowego Liwadyjskiego Forum Humanitarnego


Wrócić